Грешка в системата!
[ /usr/local/lib/perl/CLIB/AppFlow.pm(658): Грешка в системата! 
[ ASSERT FAILED('/usr/local/lib/perl/CLIB/AppFlow.pm',1072): Не е подаден екран ]
]